New Video: Iran's University Dormitories June 15, 2009

People in this conversation

 • Guest - Green Red

  thanks a lot for posting this.

  If othe browsing comrades would like, i shall write down its transcription for readers...

  okay?

 • Please! and Thanks.

 • Guest - Green Red

  I have e mailed it to others who read Farsi and, i need an hour or two to make it Englihs so for now as the orginal text,
  بامداد دوشنبه 25 خرداد سه روز بعد از انتخابات ایران در خواب گاه دانشگاه ایران چه گذشت و چرا هشت ماه در این باره سکوت شده؟ بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کوی دانشگاه هدف حمله ی نیروهای انتظامی و لباس شخصی قرار گرفت. تصاویری به دست بی بی سی فارسی رسیده که ابعاد تازه ای را از آنچه آن شب رویداد نشان میدهد. ویژگی این تصاویر که برای اولین بار منتشر میشود این است که نه به موبایل های لرزان، بلکه با دوربین حمله کنندگان گرفته شده، تصاویری که از ضرب و شتم شدید دانشجویان در آن روز حکایت دارد. اول با هم نگاهی میکنیم به این تصاویر، بعد در این باره بیشتر خواهیم گفت. توضیح میدهم که این تصاویر ممکن است برای بعضی از بیننده های مان دلخراش باشد. --- 25 3 88 یعنی 15 ژوئن 2009 توی دانشگاه تجمع دانشجویان معرض به نتایج انتخابات از ساعت 9 24 خرداد – دو روز بعد از برگزاری انتخابات آغاز شد. اما از ساعت 11.5 شب که گارد ویژه خوابگاه دانشگاه تهران را محاصره کرد درگیری ها آغاز شد. دانشجوها از پشت بام سنگ می انداختند.... {آقا بیا جلو} {برگرد، برگرد... برگرد بیا} ... گارد ویژه هم از پائین سنگ میپراند و گاز اشک آور شلیک میکرد. {آقا یه نفر...} صدای شلیک {فرار کردن}{ وردارین بیاین، آماده شین بیاین} نیروهای بسیجی چند بار تلاش میکنند وارد کوی شوند اما موفق نمی شوند.... {بیا یا علی بگید بریم تمومش کنیم} .....دستت ..... {{+++++} ... حدود ساعت دو صبح گارد ویژه ی نیروی انتظامی هم به کمک بسیج می آید. این بار هم تلاش شان موفقیت آمیز نبود..... {خاموش کن، خاموش کن} مواد آتش زا به صورت یکی از این نیروها میخورد...{سوختم – بنزین خورد تو صورتم - سوختم} {هیچی ت نشده} باز هم تلاش میکنند {دست تو ... ملا حاچی} {بیا...} بر اساس قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها به درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. ببین مادرش رو به حضرت (++++++) ...رهبر دانشگاه تهران چند روز بعد گفت که هیچ درخواستی در این زمینه نکرده است. {بابا بده دست من از طریق......} آنطور که در این فیلم گفته میشود عملیات به دستور عزیز الله رجب زاده رئیس پلیس وقت تهران انجام شده – و این گونه خیابانهای کوی دانشگاه تهران بار دیگر زیر گام های مأمورین انتظامی رفت.....گروه هایی که .وارد ساختمان های کوی شدند، بازداشتی های شان را می آورند. (ولش کن، ولش کن، ...نزن، نزن، نزن، نزن،.... آقا...نزن آقا...نزن آقا، نزن،) اینجا کتاب خانه ی دانشگاه است. .................بی بی سی به ناچار بعضی از فحش ها و کلمات رکیک خطاب به دانشجویان را حذف کرده است ....(+++++++) (آی چی بگم، چی بیگم یا بکشم) یکی از دانشجویان حاضر در کوی در باره ی این شب گفته که پلیس ضد شورش در دوطرف ایستادند و با بالا گرفتن سپر های شان یک تونل تشکیل دادند. انها وادارشان کردند که بارها از میان آن ها بدوند. کتک شان زدند و با سپر های شان کوبیدند .( نزن، نزن، ... ولش کن بابا، به تو چه ربطی داره؟) او میگوید پای یکی از هم اطاقی هایش شکسته بود اما باز هم وادارش کردند که بدود. (کثافت با ... اونو زدی؟ حالا چی گفتی به قیافه ام میخوره؟ نزن، کسی حق نداره با.. بزنه.. نزنین آقا - - خانواده ته) خشونت ماموران گارد ویژه به اندازه ای بود که بسیجی ها آنها را به آرامش دعوت میکردند.(.....بخواب زمین دیگه، بخواب زمین، ...نزن، نزن، .....فحش میدادی ...ولش کن بیا این ور .... نزن، تو نزن، .....) تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن پنچ نفر در این شب خبر داد اما حکومت ایران با تکذیب این خبر گفت تنها صد تا صد وبیست نفر زخمی شدند، زخمی هایی مثل جراحت های سطحی و افرادی که چشم و دست و پای شان آسیب دیده بوده؛ آمار دقیق دستگیر شده ها هیچوقت اعلام نشد، اما روزنامه ی گاردین بریتانیا دو روز بعد از این حادثه به نقل از شاهدان عینی نوشت دست کم 46 نفر از دانشجویان به بازداشتگاهی در طبقه ی --- وزارت کشور ایران منتقل شدند (با تو ام ..بیا بالا، منو نگاه کن، منو نگاه کن، منو نگاه کن، ) نگین شیرآغائی، بی، بی سی.(رژیم و میبینی یا نمیبینی که داره...)

 • Guest - Green Red

  Short explanation: Agha can be taken as Sir, Man and Dude in Farsi depending on the circumstances...all {} placed segments are sayings from within the scene without being able to point out who said which part.{+++++} are the parts were words are replaced with BEEP by BBC

  on June 15th dawn three days after Iranian election what happened in Iranian University's dormitory and why there was eight months of silence on that? after announcement of presidency election university's dormitory got attacked by security forces and plain clothes ones. images BBC has received gives new dimensions of happenings that evening. the especial feature of this taking is that these images are not taken by shaky mobile phones but instead, taken by the attackers' camera that are visions talking about that day's beating up students. first let us take a look at it and then we speak more about it. let me explain that some of the images in this might scratch the hearts of our audience. 15 June 2009 the protesting students gathering toward the election began from 9 O'clock of 14th - two days after elections. students were throwing stones from the roof....{come over man, come back here dude} ...The Special Guards also are throwing up stones and shooting up tear gas {man, somebody...} sound of a shooting {they escaped} {get up and come down here and get ready}...the Baseej (i.e. mobilized) force tries several time to get into the dormitory but they cannot make it so....{Come and say Ya Ali to have it done all the way} ...your hand ....{+++++} ...around 2 AM the special guards of the security forces come over to help baseej guys out. even then though their attempt was unsuccessful. but {shut it off! shut it off!} the inflammable material hits the face of one of these agents {I'm burnt, gasoline got into my face, I'm burnt out} {there is nothing wrong with you} and they still keep on trying {in your hand, Mullah Hajji...} {Watch out!} .

  based on law entrance of security and military forces into Tehran University's Dormitory can only take place under University of Tehran's executive officer. {see, he has sold his mama to holy}{++++++++} Tehran University's boss said some days later that he had never made such suggestions. {pops, give it to me so...} The way said on screen, operation was executed under direction of Azizollah Rajabzadeh who was the head of the Police of Tehran then...and once again Tehran University Dormitory's streets were pounded upon by security agents....and groups who managed to get into the buildings are bringing down their arrested ones {Let him go, Let him go...NAZAN(Nazan = don't hit/beat somebody), nazan, nazan, nazan....MR..don't hit them} This is the University's Library......BBC was forced to eliminate some of the dirty words and insults that the students were pounded with ....{+++++} {what should i say, what should i say or, kill?} ...One of the students that was present there that night in the dormitory says that anti uprising police stood in two opposite lines with their shields in front of them they made a tunnel there. And they forced the students to run between them several times. they were beating them and hitting them with their shields.{Nazan, nazan....let it go dude, what has it got to do with you?} the student who was there says one of her/his roommates leg was broken but still they pushed him hard to run on a broken leg. {you filthy... hit him? you think that fits my face image? Nazan, nobody has the right to hit..don't hit man - - it's your family...) Special Guards' violence was so much that the paramilitary mobilized Baseej agents were asking them to cool down. (sleep on the for now, sleep on earth.. nazan nazan, ..you were insulting me.. let him go come over here...nazan, nazan....)

  Students Union Escalation Organization reported five dead on that night. but Iran regime denied this report saying that only hundred, hundred twenty were wounded, wounds like, superficial, someones eye, hand or leg was damaged a bit; the exact number of students arrested was never given out but, two days later than this incident the British Guardian reported that based on direct observers' testimony at least 46 of the students were taken out and relocated into .....floor of the Ministry of State of Iran... {I'm talking to you, come up here, look at me now, look at me now, look at me now} Neghin Shiraghaii reports from BBC {Now you see regime in me or you are not seeing the regime...}

 • Guest - final fantasy

  good job green red

  the transciption was very helpfull

  keep going

 • Guest - final fantasy

  good job green red

  the transcription was very helpfull

  keep going with the good work

Leave your comments

Post comment as a guest

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.